از راهی برو که روندگان آن کم اند  آموزش ✅کارآفرینی ✅بازاریابی و برندینگ ✅سرمایه گذاری ✅نبوغ مالی ✅مدیریت 🎯جایی که چشم انداز و آینده روشنی وجود نداشته باشد،مردم نابود خواهند شد. «کتاب مقدس» ☎: @IntellectualsBillionaires